Avís Legal

Informació general sobre la seu electrònica o lloc web d’ESTURIONS DE COLORS, S.L. i els seus continguts

Esturions de Colors, S.L. té la seu al C/ Sallent, 37 de Manresa amb CIF B67612424, Esturions de Colors, S.L. té la seu electrònica a l’adreça electrònica www.lasamarretta.cat, sense perjudici que esporàdicament o permanentment hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts del lloc web d’Esturions de Colors, S.L. i als serveis prestats mitjançant aquest. Les informacions i els continguts relacionats amb l’actuació i les funcions d’Esturions de Colors, S.L. inclosos a la web estan subjectes a les disposicions següents.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i els elements gràfics que formen part del lloc web www.lasamarretta.cat són de titularitat exclusiva d’Esturions de Colors, S.L. o de terceres persones físiques o jurídiques que han autoritzat Esturions de Colors, S.L. per al seu ús. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions establertes a l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les disposicions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.
Esturions de Colors, S.L. explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos al lloc web i que són objecte de propietat intel·lectual.
S’admet l’ús personal i privat dels continguts d’aquest lloc web que sigui apropiat i ajustat a la finalitat d’aquesta seu electrònica, concretada a l’apartat anterior d’aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits, Esturions de Colors, S.L. pot indicar de manera explícita que cal sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, cal enviar la sol·licitud corresponent per escrit a:

Esturions de Colors, S.L.

C/ Sallent, 37
Manresa 08243

No s’autoritza en cap cas:
La presentació, mitjançant framing, d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertanyi a Esturions de Colors, S.L.
La inserció mitjançant in line linking d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no sigui d’Esturions de Colors, S.L.
L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a Esturions de Colors, S.L. conforme a les disposicions vigents.
L’ús comercial dels continguts del lloc web d’Esturions de Colors, S.L.
L’ús de marques o signes distintius, logotips i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, que siguin propietat d’Esturions de Colors, S.L., sense el coneixement i l’autorització corresponent d’aquesta.
Esturions de Colors, S.L. es reserva el dret d’instal·lar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos a la legislació sobre propietat intel·lectual, en relació amb la comissió d’infraccions de la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin a causa de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web d’Esturions de Colors, S.L. podran comportar les sancions establertes legalment, en especial, al Codi Penal (articles 270 i següents).

Protecció de dades de caràcter personal

A) Dades recollides a través de formularis
Quan la persona usuària facilita les seves dades personals a través d’aquesta seu electrònica, el tractament que se’n pot derivar està sotmès a allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la la resta de normativa aplicable. Esturions de Colors, S.L. només tracta les dades personals de les persones usuàries de la seu electrònica que resultin adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d’atendre-les correctament i en relació amb l’exercici de les funcions de Bufete Mas, a efectes del que disposa el principi de qualitat (article 4 de la LOPD). Si la persona usuària vol exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) en relació amb les seves dades de caràcter personal tractades per Rapejun, S.L., en els termes i condicions establerts al títol III de la LOPD, es pot dirigir a:

Esturions de Colors, S.L.

C/ Sallent, 37
Manresa 08243
administracio@lasamarretta.cat

D’acord amb el que disposa l’article 24 del Reglament de la LOPD, també es poden formular les sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats a l’article 25.1 del RLOPD.
B) Dades de navegació
El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals va implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs sol·licitat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida del fitxer obtingut a la resposta i el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, així com altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària. Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes, i es fa servir amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web d’Esturions de Colors, S.L. A la seva seu electrònica, Esturions de Colors, S.L. no utilitza cookies ni altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L´ús d´aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l´accessibilitat i l´exploració segura i eficient de la seu electrònica d´Esturions de Colors, S.L.

Responsabilitat quant als continguts

En aplicació del que disposa la legislació vigent, en concret, a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, Esturions de Colors, S.L. treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos al vostre lloc web compleixin suficientment la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d’aquesta informació, d’aquests continguts i d’aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte, respecte de cadascun dels continguts, la data d’actualització que s’indiqui en cada cas. En aquest sentit, Esturions de Colors, S.L. es reserva el dret de modificar els continguts de la web i d’eliminar-los, així com de limitar o impedir l’accés, temporalment o definitivament, sense notificació prèvia, amb l’objectiu de complir la llei esmentada.
La informació que es pugui oferir a través d’aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes que hagin de ser publicats o difosos a diaris o butlletins oficials. Les edicions impreses o les publicacions electròniques dels diaris i butlletins oficials són les úniques que tenen caràcter oficial i autèntic.
Esturions de Colors, S.L. no es fa responsable de la informació ni dels continguts d’altres pàgines web a què remeti o amb què enllaçi el portal d’Esturions de Colors, S.L. Això no obstant, d’acord amb el que disposa la Recomanació 1/2008 d’Esturions de Colors, S.L. sobre la difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal a través d’Internet, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web per evitar la inclusió d’enllaços que no compleixin la normativa de protecció de dades i la resta de normativa vigent.